نحوه تنظیم اجاره نامه خانه

اجاره نامه خانه چیست؟ درتنظیم آن چه نکاتی مهم هستند؟ در اجاره ماهانه آپارتمان در جنت آباد و یا هر محله دیگری چه چیزی قید می شود؟ اولین قدم برای ان كه بتوانید در خانه ای سکونت کنید خرید يا اجاره ان است. برای این کار باید به بنگاه های املاک مراجعه کنید و خانه مورد نظر خود را بخرید يا اجاره کنید. اجاره خانه به شما این امکان را می دهد كه در مدت مشخصی در خانه مشخصی سکونت داشته باشید.

این سکونت شرایط خاصی دارد كه باید رعایت شود. همه این شرایط و جهات قانونی سکونت شما در سندی با عنوان اجاره نامه خانه قید می شود كه در بنگاه های املاک تنظیم می شود. نحوه تنظیم اجاره نامه خانه يا خانه ای كه در نظر دارید بسيار مهم است چون كه هم وجهه قانونی دارد و دو طرف معامله را ملزم به اجرا می کند و هم سندیت عقدی ست كه دو طرف بر ان توافق می کنند. با تهران پلاک همراه باشید.

تهران پلاک سایت معتبر اجاره آپارتمان مبله غرب تهران در کنار شماست!

اجاره نامه خانه چیست ؟

سند قرارداد اجاره را در اصطلاح اجاره نامه می گویند. این قرارداد مابین اجاره کننده يا مستاجر و صاحب ملک يا مالک بسته می شود و وجه قانونی دارد. اگر یکی از طرفین از این قرارداد عدول کند يا خلاف ان عملی انجام دهد با این سند می توان او را به انجام تعهدات ملزم کرد.

نحوه تنظیم اجاره نامه خانه و ماده قانونی ان در قانون مدنی

در فصل چهارم قانون مدنی، قانون گذار به عقد اجاره مسائلی را اختصاص دابوده كه در زیر مهمترین آن ها را ذکر می کنیم. قبل از ان كه به متن سند اجاره نامه خانه بپردازیم اول باید قوانین حاکم بر ان را بدانیم.

ماده 466 در نحوه تنظیم اجاره نامه خانه

اجاره عقدی بوده كه به موجب ان، مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می شود، اجاره دهنده را مالک و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.

ماده 467 در نحوه تنظیم اجاره نامه خانه

مورد اجاره امکان دارد اشيا يا حیوان يا انسان باشد.

مبحث اول – در اجاره اشيا

ماده 468 در نحوه تنظیم اجاره نامه خانه

در اجاره اشيا، مدت اجاره باید مشخص شود و الا اجاره باطل است.

ماده 469 در نحوه تنظیم اجاره نامه خانه

مدت اجاره از یک روز شروع می شود كه بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره، ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.

ماده 470 در نحوه تنظیم اجاره نامه خانه

در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است.

ماده 471 در نحوه تنظیم اجاره نامه خانه

برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستاجره با بقای اصل ان ممکن باشد.

تهران در عيد نوروز

تهران پلاک مجموعه ای حرفه ای و بزرگ است که انواع سوئیت های مبله یک خوابه دو خوابه را در غرب تهران محله ای دنج و آرام به نام جنت آباد در اختیارتان قرار می دهد. تماس بگیرید و درخواست خود را ثبت کنید! در تماس تلفنی به همه سوالات شما پاسخ می دهیم.

ماده 472 در نحوه تنظیم اجاره نامه خانه

عین مستاجره باید مشخص باشد و اجاره عین مجهول يا مردد باطل است.

ماده 473

لازم نیست كه مالک، مالک عین مستاجره باشد ولی بایدمالک منافع ان باشد.

ماده 474

مستاجر می تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره دهد مگر این كه در عقد اجاره خلاف ان شرط شده باشد.

ماده 475

اجاره مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک.

ماده 476

مالک باید عین مستاجره را تسلیم مستاجر کند و در صورت امتناع، مالک اجبار می شود و در صورت تعذر اجبار، مستاجر خيار فسخ دارد.

ماده 477

مالک باید عین مستاجره را در حالتی تسلیم کند كه مستاجر بتواند استفاده مطلوبه را بکند.

ماده 478

هر گاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده، مستاجر می تواند اجاره را فسخ کند يا به همان نحوی كه بوده است اجاره را با همه اجرت قبول کند ولی اگر مالک رفع ایراد کند به نحوی كه به مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد.

قیمت هتل آپارتمان غرب تهران

ماده 479 در نحوه تنظیم اجاره نامه خانه

ایرادی كه موجب فسخ اجاره می شود ایرادی بوده كه موجب نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع باشد.

ماده 480

ایرادی كه بعد از عقد و قبل از قبض منفعت، در عین مستاجره حادث شود موجب خيار بوده و اگر ایراد در اثنای مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیهی مدت، خيار ثابت است.

ماده 481

هر گاه عین مستاجره به واسطه ایراد از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع ایراد کرد اجاره باطل می شود.

ماده 482

اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی كه مالک داده معیوب در اید مستاجر حق فسخ ندارد و می تواند مالک را مجبور به تبدیل ان کند و اگر تبدیل ان ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.

ماده 483 نحوه تنظیم اجاره نامه خانه

اگر در مدت اجاره، عین مستاجره به واسطه حادثه، کلا يا بعضا تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می شود و در صورت تلف بعض ان، مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند يا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال الاجاره کند.

ماده 484

مالک نمی تواند در مدت اجاره، در عین مستاجره تغییری دهد كه منافی مقصود مستاجر از اجاره باشد.

ماده 485

اگر در مدت اجاره، در عین مستاجره تعمیراتی لازم شود كه تاخیر در ان موجب ضرر مالک باشد مستاجر نمی تواند مانع تعمیرات مزبوره شود اگر چه در مدت همه يا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستاجره کلا يا بعضا استفاده کند. در این صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

ماده 486 در نحوه تنظیم اجاره نامه خانه

تعمیرات و همه مخارجی كه در عین مستاجره برای امکان انتفاع از ان باید به عهده مالک است مگر ان كه شرط خلاف شده يا عرف بلد بر خلاف ان جاری باشد و همچنین است الات و ادواتی كه برای امکان انتفاع از عین مستاجره لازم میباشد.

ماده 487

هر گاه مستاجر نسبت به عین مستاجره تعدی يا تفریط کند و مالک قادر بر منع ان نباشد مالک حق فسخ دارد.

ماده 488

اگر شخص ثالثی بدون ادعای حقی در عین مستاجره يا منافع ان، مزاحم مستاجر شود اگر قبل از قبض باشد مستاجر حق فسخ دارد و اگر فسخ نکرد می تواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط می تواند به مزاحم رجوع کند.

ماده 489 در نحوه تنظیم اجاره نامه خانه

اگر شخصی كه مزاحمت میکند مدعی حق نسبت به عین مستاجره يا منافع ان باشد مزاحم نمی تواند عین مزبور را از ید مستاجر ان تزاع کند مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستاجر هر دو.

سرمایه گذاری و کسب درامد از اجاره خانه

ماده 490

مستاجر باید :

اولا- در استعمال عین مستاجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی يا تفریط نکند. نحوه تنظیم اجاره نامه خانه

ثانيا- عین مستاجره را برای همان مصرفی كه در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده كه از اوضاع و احوال استنباط می شود استعمال کند.

ثالثا– مال الاجاره را در مواعدی كه بین طرفین مقرر است تادیه کند و در صورت عدم تعیین زمان، نقدا باید بپردازد.

همچنین مواد 491- 505 سایر قوانین مربوط به اجاره را در بر می گیرد. نحوه تنظیم اجاره نامه خانه

 

موارد لازم برای تنظیم قرارداد اجاره خانه

مسائلی كه باید تا در یک قرارداد اجاره خانه يا خانه به ان اشاره شود به شرح زیر است.

– مشخصات صاحب ملک يا مالک و اجاره کننده ملک يا مستاجر

مالک : کسی بوده كه ملک مال اوست و می خواهد ان را به مستاجر اجاره بدهد

مستاجر : کسی بوده كه می خواهد ملک را اجاره کند.

– مشخصات مورد اجاره يا مال مستجره نحوه تنظیم اجاره نامه خانه

مال مستجره يا مورد اجاره خانه يا اشيائی بوده كه توسط مالک به مستاجر اجاره داده می شود.

– مدت زمان اجاره

منظور از زمان اجاره، مدتی بوده كه مال مستجره در اجاره مستاجر است.

– مبلغ يا ثمن قرارداد و روش پرداخت ان نحوه تنظیم اجاره نامه خانه

مبلغ قرارداد پولی بوده كه مستاجر در ازای اجاره عین مستجره به مالک باید پرداخت کند. روش پرداخت ان هم به توافق طرفین بستگی دارد.

– شرایط عقد و اثار قرارداد

شرایط عقد، شرایطی بوده كه دو طرف بر اساس ان توافق کرده و عقد اجاره صورت می گیرد. اثر این قرارداد بر دو طرف عقد بار می شود و انان را ملزم به تعهداتی می کند كه قبول کرده اند.

– خيارات

خيارات به اختياراتی گفته می شود كه دو طرف قرارداد در متن عقد برای خود می گنجانند تا در حین اجاره بتوانند با این خيارات، قرارداد را فسخ کنند.

– تعداد نسخه های اجاره نامه خانه نحوه تنظیم اجاره نامه خانه

تعداد نسخه های كه از متن قرارداد اجاره نوشته شده و در اختيار مالک، مستاجر و تنظیم کننده سند (بنگاه) قرار می گیرد. گاها بعضی اسناد دارای چند نسخه می باشند.

نکات مهم در متن اجاره نامه که باید قید شود

دفاتر اسناد رسمی نیز و ظیفه داشته و مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را بعنوان 7 مورد مهم در متن اجاره نامه در قرارداد قولنامه اجاره تصریح بنمایند:

 1. شغل موجر و مستأجر و اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص. نحوه تنظیم اجاره نامه خانه
 2. تعهد مستأجر به پرداخت اجرت المثل پس از انقضاء مدت و یا فسخ اجاره تا موقع تجدید اجاره یا تخلیه ملک به میزان اجرت المسمی.
 3. عین مستأجره در تصرف کدام یک از طرفین می باشد و در صورتی که در تصرف مستأجر نیست تحویل آن در چه مدت و با چه شرایطی صورت خواهد گرفت.
 4. مهلت مستأجر برای پرداخت اجاره بها منتهی ده روز از تاریخ سررسید هر قسط خواهد بود، مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری زاید برین مدت توافق کرده باشند که در این صورت ترتیب مذکور باید در سند قید گردد.
 5. اجاره به منظور سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت با تعیین نوع کسب و پیشه و تجارت و هر گاه به منظور دیگری باشد قید آن به طور صریح.
 6. مستأجر حق انتقال به غیر را کلاً یا جزئاً یا به نحو اشاعه دارد یا خیر. نحوه تنظیم اجاره نامه خانه
 7. نشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستأجر می باشد مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری تراضی نموده باشند.

با ذکر موارد فوق در اجاره نامه، مشخصات کامل طرفین نزد قانون روشن خواهد بود. و نیز اختیارات و وظایف موجر و مستاجر روشن شده و وظایف آن ها نسبت به هم و عین مستاجره معلوم خواهد بود. این اطلاعات به دیوان قضایی کشور و شوراهای حل اختلاف هر محله و قاضیان آن کمک می کنند تا بر روی این پرونده به درستی حکم کنند تا حق هیچ طرف ضایع نشود.

مشخصات کامل موجر و مستاجر

در اولین گام مشخصات کامل مستاجر و موجر بطور دقیق در قرارداد اجاره نوشته شود. این مشخصات شامل نام، کد ملی، نشانی محل سکونت، نشانی محل کار، سمت و شهره ایشان است. ذکر این موارد اهمیت حقوقی دارد، و در صورت نیاز به دادگاه کمک می کند تا طرف قرارداد شما را بتواند مورد پیگرد قرار دهد. پس از صحت مدارک ارائه شده توسط اجاره دهنده یا اجاره کننده به شدت دقت کنید و از صحیح و خوانا وارد شدن آن ها اطمینان حاصل کنید.

نشانی مستاجر (اجاره کننده): حالا سوالی که ممکن است ذهن شما را مشغول کرده باشد نشانی مستاجر است. اگر مستاجر از لحاظ قانونی مالک مال عین مستاجره در آن مدت باشد، پس نشانی ایشان می تواند همان نشانی محل یا ملکی باشد که قرار است در آن ساکن شود. نحوه تنظیم اجاره نامه خانه

مدت اجاره یا مدت زمان قرارداد اجاره

مورد بعدی و مهم در تنظیم قرارداد اجاره نامه بین مالک و مستاجر، مدت زمان قرارداد اجاره است. هر دو طرف طبق توافق زمان سکونت مستاجر را در آن ملک یا آپارتمان مورد اجاره مشخص کرده و طبق قانون مستاجر موظف است با پایان قرارداد در موعد سررسید مدت اجاره آن محل را تخلیه کند. بصورت پیش فرض و مطابق قانون، پس از پایان مدت زمان قرارداد اجاره نامه، مستاجر مهلتی 7 روزه برای تخلیه ملک خواهد داشت. بعد از این مدت اگر موجر با با طرف قرارداد خود به مشکل خورد و ملکش تخلیه نشد می تواند بصورت قانونی اقدام به این امر کند.

واضح است که اجاره کننده نیز طبق قانون باید مبلغی را بعنوان خسارت در تاخیر تخلیه ملک پرداخت کند. پیشنهاد می کنیم که برای اطمینان از تخلیه ملک خود در موعد مقرر، خودتان مبلغی را بعنوان جریمه دیرکرد در نظر بگیرید؛ زیرا دادگاه ممکن است مبلغی بسیار کمتر از اجاره بهای تعداد ایام تاخیری برای شما حکم کند.

همچنین بخاطر مشکلات و دردسرهای پیدا کردن مستاجر جدید، حتما مواردی چون تخلیه زودهنگام از طرف مستاجر را در نظر گرفته و الزام پرداخت مال الاجاره یا اجاره بهای ماه های باقی مانده از قرارداد را در سند اجاره نامه ذکر کنید. نحوه تنظیم اجاره نامه خانه

۵ نکته مهم درباره مدت اجاره‌ نامه

 1.  تعیین مدت در هر قراردادی یک امر مهم و ضروری محسوب می­شود. اهمیت درج مدت اجاره در اجاره‌­نامه تا آنجاست که طبق قانون مدنی اگر در اجاره‌­نامه مدت تعیین نشود باعث بطلان قرارداد خواهد شد.
 2. می­توان در اجاره‌نامه شرط نمود که مدت قرارداد در پایان مدت اجاره به‌صورت خودکار و خودکار برای همان مدت تمدید بشود یا منوط به توافق طرفین باشد. روش دوم اولویت دارد چون ممکن است موجر خودش بخواهد از آن محل استفاده بکند یا با توجه به افزایش قیمت­ها بخواهد میزان قرض‌­الحسنه یا اجاره بهاء را افزایش بدهد که با تمدید خودکار چنین امکانی فراهم نیست مگر اینکه در خود اجاره­نامه قید شود که هرساله فلان درصد به مبلغ اجاره بهاء افزوده خواهد شد.
 3. در تعیین مدت اجاره اساساً هیچ­گونه محدودیتی وجود ندارد و قانون طرفین قرارداد یعنی موجر و مستأجر را آزاد گذاشته تا هر مدتی را اعم از ساعتی، هفتگی، روزانه، ماهانه یا سالانه به‌عنوان مدت قرارداد اجاره تعیین کنند. نحوه تنظیم اجاره نامه خانه
 4. درباره عقد یا قرارداد اجاره نکات ظریفی هم در قانون مدنی و هم در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ و آیین‌­نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۷۸ پیش‌بینی‌شده است که هر موجر و مستأجری ضرورت دارد که به آن‌ها توجه ویژه‌­ای داشته باشند که در ادامه به آن‌ها اشاره می­کنیم.
 5. عدم سکونت مستأجر در محل استیجاری در مدت قرارداد، تأثیری در حق موجر به مطالبه اجاره بهاء ندارد. حتی اگر مستأجر زودتر از موعد پایان قرارداد آن محل را تخلیه کند تأثیری در تکلیف او به پرداخت امور ماهانه تا پایان مدت قرارداد ندارد.

نکاتی که در زمان اجاره خانه مبله بهتر است رعایت شود

شرایط تمدید اجاره نامه خانه

– مبلغ قرارداد اجاره

هزینه اجاره

نحوه پرداخت هزینه اجاره

– شرایط و اثار قرارداد اجاره

– خيارات نحوه تنظیم اجاره نامه خانه

اختياراتی بوده كه با کمک ان، مالک يا مستاجر حق فسخ قرارداد اجاره را خواهند داشت. معمولا در زمان نوشتن قرارداد اجاره، همه خيارات از طرفین سلب می شود و فقط یک يا دو مورد از اختيارات مهم مثل تدلیس باقی می ماند. یعنی مستاجر فقط زمانی، حق انجام فسخ خواهد داشت كه مالک تقلب کرده باشد.

 

متن رسمی اجاره نامه خانه

ماده ۱: طرفین قرارداد

همه مشخصات شناسنامه ای طرفین قرارداد مثل اسم، فامیل، شماره شناسنامه و … باید به طور دقیق در قرارداد معاملات ذکر شود و اگر یکی از طرفین قصد دارد به شکل وکالتی اقدام به عقد قرارداد اجاره کند، لازم بوده كه هم مشخصات وکیل و هم موکل به طور کامل در فرم اجاره ذکر شود. نحوه تنظیم اجاره نامه خانه

نکته: در وارد کردن اطلاعات مربوط به مالک و مستاجر در قولنامه اجاره خانه دقت کافی داشته باشید. از صحت مدارکی كه طرف مقابل شما ارائه می دهد، مطمئن شوید.

ماده ۲: موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

این ماده شامل مشخصات مورد اجاره اعم از ادرس، مشخصات ظاهری، امکانات، کد پستی و مشخصات سند مالکیت بوده كه به طور صحیح باید در قولنامه اجاره خانه يا اجاره نامه خانه ذکر شود.

نکته: در زمان عقد قرارداد اجاره ملک حتما مدارک مالک را به طور دقیق بررسی کنید تا از مالکیت او مطمئن شوید.

ماده ۳: مدت اجاره

در این بند مدت زمان اجاره، تاریخ تحویل و تاریخ پايان قولنامه اجاره خانه اورده می شود.

نکته ۱: اگر تاریخ عقد قرارداد و پايان قولنامه اجاره خانه در متن ان ذکر نشده باشد، قرارداد فاقد اعتبار بوده و فسخ شده تلقی می شود. نحوه تنظیم اجاره نامه خانه

نکته ۲: اگر مالک واحد مسکونی مورد اجاره را دیرتر تحویل مستاجر بدهد يا مبلغ ودیعه را دیرتر از زمان تعیین شده به او برگرداند باید به ازای هر روز، مبلغ خسارت عنوان شده در قرارداد را پرداخت کند.

نکته ۳: مستاجر تا یک هفته بعد از مدت زمان تعیین شده در قولنامه اجاره خانه، زمان دارد تا ملک را تخلیه کند. اگر دیرتر از زمان، ملک را به مالک برگرداند، باید در ازای هر روز مبلغ خسارت عنوان شده در قولنامه اجاره خانه را پرداخت کند. حتی مالک این اجازه را دارد كه مبلغ خسارت روزانه را از ودیعه کم و مابقی را به مستاجر برگرداند.

نکته ۴: اگر در قولنامه اجاره خانه توافقی مبنی بر تخلیه پیش از زمان ذکر شده باشد، بنا بر توافق طرفین این امر صورت می گیرد و اگر هر یک از طرفین از زیر این توافق شانه خالی کند، طرف دیگر می تواند برای تنظیم دادخواست شکایت به دادگاه مراجعه کند.

ماده ۴: هزینه اجاره و نحوه پرداخت

در تعیین هزینه اجاره مسائلی مثل امکانات ملک، دسترسی های شهری ان، وجود اسانسور (در ساختمان ها)، سن بنا، سطح فرهنگی و اجتماعی محله، منطقه و ناحیه، دسترسی به لوازم حمل و نقل عمومی مثل مترو و اتوبوس و … تاثیرگذار می باشند و هر چه این امکانات افزایش يابد، هزینه اجاره بیشتر می شود.

نکته ۱: به امکانات ملک دقت کنید تا پول اضافه در مقابل چیزی كه وجود ندارد، از شما گرفته نشود.

نکته ۲: مستاجر موظف است تا مبلغ اجاره را در زمان توافق شده پرداخت کند و اگر از این امر امتناع کند مالک می تواند زمان پايان قرارداد میزان اجاره های پرداخت نشده را از مبلغ ودیعه کسر کند و مابقی را به او بازگرداند. نحوه تنظیم اجاره نامه خانه

نکته ۳: صورت پرداخت منظم اجاره توسط مستاجر و عدم ذکر هرگونه توافقی مبنی بر تخلیه پیش از زمان در قولنامه اجاره خانه، مالک به وجه نمی تواند مستاجر را به تخلیه پیش از زمان وادار کند.

ماده ۵: شرایط تسلیم عین مستاجر

این بند شامل تاریخی بوده كه باید مالک ملک مورد اجاره را به شکل سالم و کامل تحویل مستاجر کند و برعکس.

نکته: در صورت وارد کردن هر خسارتی به ملک از طرف مستاجر، او موظف به پرداخت خسارت بر طبق قرارداد نوشته شده در مشاور املاک خواهد بود.

ماده ۶: اثار قرارداد نحوه تنظیم اجاره نامه خانه

۱- مستاجر حق اجاره دادن مورد اجاره (مسکونی يا مغازه) را به غیر ندارد.

۲- در مدت اجاره، ملک به طور کامل تحویل مستاجر بوده و مالک حق دخالت ندارد.

۳- در مدت قرارداد، همه هزینه های جزئی، مثل هزینه تعویض پوشال، پرداخت هزینه اب و برق و گاز و تلفن و فاضلاب شهری، هزینه عوارض پسماند ساليانه و سرویس دوره ای اسانسور، بر عهده مستاجر است؛ اما هزینه های اساسی و کلی تر مثل ترکیدگی لوله ها، نصب دوربین مداربسته، ریموت کردن در پارکینگ، گل کاری باغچه ها، کف سابی پارکینگ و خرابی سیستم گرمایش و سرمایش بر عهده مالک است.

۴- قولنامه اجاره خانه بدون کد رهگیری و مهر و امضاء مشاور املاک دارای جواز کسب، فاقد اعتبار قانونی است. نحوه تنظیم اجاره نامه خانه

۵- از قولنامه اجاره خانه دو نسخه توسط مشاورین املاک تهیه می شود كه یک نسخه نزد مستاجر و نسخه دیگر در نزد مالک می ماند.

اجاره سوئیت مبله – هتل آپارتمان در تهران پلاک

همین حالا میتوانید برای اجاره آپارتمان مبله در جنت آباد اقدام کنید. تهران پلاک دارای سوئیت های مبله و بسیار تمیزی است که در غرب تهران قرار دارند. در صورتی که می خواهید یک هتل آپارتمان یا یک سوئیت مبله در محله دنجی از تهران اجاره کنید با ما در تهران پلاک تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنیم!

سوئیت ها و هتل آپارتمان های تهران پلاک همگی به بهترین شکل ممکن ضد عفونی می شوند و مورد بررسی کامل برای تحویل به شما عزیزان قرار می گیرند. تماس بگیرید و از قیمت ها و مدارک مورد نیاز آگاه شوید. تهران پلاک اقامتگاهی امن و مطمئن برای شما دارد! نحوه تنظیم اجاره نامه خانه

تهران پلاک یکی از وب سایت های ارائه موارد اجاره روزانه خانه در جنت آباد است که می توانید با اعتماد کامل به موارد معرفی شده توسط این سایت اعتماد کنید. برای اجاره آپارتمان مبله در تهران ما بیشترین کمک را به شما می کنیم. اجاره هتل آپارتمان در غرب تهران یکی از مواردی است که شما در سفر به تهران به آن نیاز پیدا می کنید، برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنیم.

 

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط

رستوران های سعادت آباد
مقالات

رستوران های سعادت آباد

در این مقاله کاربردی تهران پلاک قصد داریم به رستوران های سعادت آباد بپردازیم. سعادت آباد واقع در منطقه 2 شهرداری تهران است. این محله که جزء

توضیحات بیشتر »